Numahara Hifuka (Numahara skin clinic)

2621, Hijidai, Toyonaka-cho, Mitoyo-shi, Kagawa-pref, 769-1501, JAPAN


Phone 0875-56-6500


God bless you!

Dermatologists
Toshihiko Numahara (Board certified dermatologist)
Kiyo Numahara (Board certified dermatologist)

Office hours


News of temporary closing

> Closed ; June 2. 2023
> Closed ; June 3. 2023
> Closed ; June 16.(pm). 2023
> Closed ; June 21. 2023
> Closed ; July 21.(pm). 2023
> Closed ; July 31. 2023
> Closed ; August 14. 2023
> Closed ; August 15. 2023
> Closed ; August 18.(pm). 2023
Map